Novinky
Nová zpěvačka!

Po kratší odmlce můžete PINK Grrlz opět přivítat "mezi živými"! Kvůli pracovnímu vytížení Stela opustila své místo za mikrofonem. V PINK Grrlz ji vystřídá Dáša…….

více
Medea

8.12.2017 jste mohli shlédnout v divadle D21 divadelní představení Medea, v hlavní roli Eliška Kohoutová!!!

více
Fotky z Kainu

Již brzy....

více
Novinky v e-shopu

Prohlédněte si e-shop-najdete novinky......

více

Obchodní podmínky

Úvod PINK-SHOP Obchodní podmínky

1. Zboží

a) E-shop  prodává nové zboží.

b) Drobné zkreslení odstínů barev může být způsobeno úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou, jiným nastavením monitoru počítače atd

 

2. Uzavření kupní smlouvy

Vyplnění údajů a odeslání objednávky zákazníkem je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky na e-mail zákazníka. V tomto okamžiku dojde k závaznému souhlasu zákazníka i prodávajícího s předmětem prodeje a mezi oběma stranami vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy potvrzuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu pinkgrrlz.cz.

 

3. Zrušení objednávky ze strany zákazníka


Zákazník má možnost sám objednávku stornovat, pokud zrušovací projev dojde prodávajícímu před doručením objednávky nebo současně s ní ( § 1737 občanského zákoníku ). Všechny objednávky přijaté e-shopem Recyparáda.cz jsou podle výše uvedeného vysvětlení závazné. Pokud chce zákazník objednávku stornovat, oznámí zrušení objednávky co nejrychleji prodávajícímu. Při zrušení objednávky uvede jméno, telefon, e-mail a číslo objednávky. V případě, že storno objednávky obdrží prodávající před odesláním zboží na adresu zákazníka, bude objednávka zrušena bez jakékoliv sankce. Pokud prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu zákazníka, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží. Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si prodávající možnost tohoto zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

4. Množstevní slevy

a) V e-shopu pinkgrrlz.cz při objednávce zboží nad 1.000 Kč má zákazník dopravu zdarma.

b) Další slevy neposkytujeme a to ať je odběr jakýkoliv.

 

5. Ceny dopravy, způsob platby

 

Pošta-obyčejná zásilka, do 10 kg, 80,-Kč

O trochu levnější varianta, upozorňujeme na delší dodací lhůtu ČP.

Zákazník uhradí zboží předem na účet zaslaný v potvrzovacím emailu objednávky, variabilní symbol je číslo objednávky.
Doba splatnosti objednávky je 7 dní od založení (v případě rezervace od ukončení rezervace). Nebude-li objednávka uhrazena do 7 dnů, bude objednávka automaticky zrušena.

 

Obyčejně posílané balíčky-žádný rozměr nesmí být větší než 240 cm, součet délky, šířky a výšky nesmí být větší než 300 cm)

Doporučeně posílané balíčky-žádný z rozměrů nesmí přesahovat 60 cm a součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.

 

6. Doručení objednávky


a) Zboží se odesílá zpravidla do 3 pracovních dnů po přijetí platby předem na účet. V balení je přiložen daňový doklad. Pokud bude obal viditelně poškozen, uplatní zákazník reklamaci přímo při doručení nebo převzetí zásilky na poště.

b) Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním zboží přepravci v Krnově ( § 2123 občanského zákoníku ).

c) Prodávající si vyhrazuje možnost neobsluhovat zákazníky, kteří si nepřevezmou své objednávky v úložné době 7 dnů u České pošty a zásilky tak budou vráceny zpět. Každá jednotlivá objednávka může mít maximálně 5 Kg. V případě vyšší váhy je objednávka rozdělena do více balíků. Poštovné bude účtováno za každý jednotlivý balík dle ceníku.

d) Nepřevezme-li zákazník objednané zboží, prodávající může požadovat úhradu nákladů vynaložených na dopravu zboží.

 

7. Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy


a) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy a současně vrátit dodané zboží  bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží ( § 1829 občanského zákoníku ).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího a to formou jednostranného právního jednání ( dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem ).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené, stejně zabalené, ve stavu, v jakém bylo doručeno. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi a číslo bankovního účtu, na který zákazník požaduje vrátit peníze. Prodávající převede zaplacenou částku zpět na uvedený účet zákazníka.

b) Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy zcela, zaplacené peněžní prostředky včetně nákladů na dodání vrátíme po obdržení vráceného zboží ( § 1832 občanského zákoníku ). Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 12 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo předejte na adresu přímo prodejci, který zboží dodal. Lhůta se považuje za zachovalou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 12 dnů.

V případě odstoupení od kupní smlouvy ponesete náklady spojené s vrácením zboží obvyklou poštovní cestou.

Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora C-511/08, které interpretuje směrnici 97/7/ES, musí prodávající uhradit kupujícímu cenu zboží i kupujícím zaplacené náklady na dopravu zboží  z obchodu ke kupujícímu. Kupující tak nese pouze náklady na dopravu vraceného zboží zpět prodávajícímu.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti ( např. úprava barvy, velikosti či střihu ).

d)  Zboží nelze vracet na dobírku. Takto vrácené zboží nebude převzato.

 

8. Odpovědnost za vady zboží

 

a) V případě opakovaných a zjevně spekulativních reklamací si prodávající  vyhrazuje právo  zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

b) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní tak písemně nebo elektronicky a musí uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky a označit vady zboží a nárok, který uplatňuje.

c)  Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci a své rozhodnutí sdělit kupujícímu e-mailovou zprávou

 

9. Závěrečná ustanovení a řešení sporů


a) Kupní smlouva a otázky související se řídí českým právním řádem.

b) Záležitosti těmito obchodními podmínkami neřešené se řídí občanským zákoníkem  z.č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dále zákonem na ochranu spotřebitele z.č. 634/1992 Sb..

c) Vzájemné spory mezi prodávajícím a zákazníkem, nedojde-li k dohodě mezi nimi, řeší obecné soudy České republiky.

d) V případě, že dojde mezi prodávajícím a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. Ochrana osobních údajů


Internetový obchod pinkgrrlz.cz prohlašuje, že osobní data zákazníků budou použita pouze za účelem vyřízení objednávek a informování zákazníků o novinkách a změnách e-shopu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Osobní data zákazníků budou chráněna dostupnými prostředky před zneužitím a nebudou poskytnuta třetím osobám. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele e-shopu pinkgrrlz.cz.

Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, aby poskytnutí osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z.č.101/2000 Sb. za účelem plnění práv a povinností z kupní smlouvy.


Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek a přejeme Vám příjemný nákup.


 

Základní pojmy

 

Nakupující(zákazník) – osoba nakupující recyklované zboží, nabízené prodávajícím.

 

Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná ( § 419 občanského zákoníku )

 

Podnikatel – každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.  Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obhodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem podnikatele nebo na účet podnikatele ( § 420 občanského zákoníku ).

 

Objednávka – právní jednání zákazníka učiněné prostřednictvím e-mailu, kterým specifikuje svůj výběr oblečení nebo doplňků second-hand a které si zákazník vybral v e-shopu prodávajícího.

 

Poštovné - platba přepravní firmě za přepravu zboží.

Copyright 2016 - 2018 © PINK Grrlz